SOMA Crystal
SOMA News
The IACTA game.
11 May 2001
E-Mail.


IACTA
The NEW game

(c) Thorleif Bundgaard 11.5.2001
Email your comments to me at
thorleif@fam-bundgaard.dk
Just write to me in your favorite language.
Provided it is: Danish, Swedish, Norvegian, English or German.
I read French at a fair level.
And Dutch at a low level.
See the real IACTA board here.

The history (In English)

This is the board game of IACTA, a new dice game for 2 players, from 8 years.
It is developed by Thorleif Bundgaard 11.5.2001.
YOU may freely copy the game for personal use, including use in classrooms or as gifts.
However IF you want to produce and sell copies of the game, then please make contact to me, so that we can arrange it.

Here is an alternative packaging, for those traditional types that think games have to be in square boxes.
Even better might be a luxury wooden version - of course. The possibilities are endless.

The Danish description -

IACTA
The new dice game. for 2 players from 8 years.

Many games build on historic games or complicated rules.
 • IACTA is not like these games.
 • IACTA is simple and yet advanced.
 • The game allow skilled players to play against lesser skilled.
  Try for yourself to throw the dice and experience a facinating game, where a combination of luck and strategy will lead you to victory.
 • Dice has through millennea probably been one of the most known playing tools. In almost all games the dice however is only used to find a random number to be used in the game, or to determine important issues.

  History tells that emporer Julius Caesar, when he was about to cross the river Rubicon with his army on route towards Rome, said "The dices are thrown"

  The decision is made.!

  For an army leader it was forbitten to cross this river, so this moment was the start of a civil war.

  Julius of course said it in Latin, "ALEA IACTA EST"
  (which translates directly into "Thrown the dice is")

  In IACTA however, the dices themselves are the essence of the game. The dice are used both to find the next move, but also as pieces in the board game itself.

  The IACTA board is of 10 x 10 fields, each player uses 6 dice, and there are 2 dice for throwing.
  If the players are not of equal strength, the best can play with more dice than the other, thereby introducing a handicap.

  The board.

  POSITIONING

  The dice are placed in two of the board corners, for example you play with 2 x 6 dice. 6 red and 6 yellow. The red are placed on the outmost red places, and the yellow dice are placed on the outmost yellow fields.
  The lighter fields are the security border, dice on these fields cannot be stroken by the opponent.

  The STRIKE

  Now throw the two blue dice at the same time, and choose one to indicate how far we are to move, the other shows how many spots we shall show when the moving dice is put down.

  You move the indicated amount in any direction (Not diagonal), and you may change direction once. If for example we throw a 4 and a 2 (and we choose to move 4) then we could move to one of the fields marked here by X and place the dice with 2 eyes up.

  The board.

  When moving a dice, all fields count, also if it is occupied by another dice, but the landing position must be free. (Or striken)

  You may abandon a throw, if you do not wish to move.

  You must ALWAYS move exactly the indicated number of spots on the dice, also when moving to the goal area.

  To STRIKE

  You strike an opponents dice home, if you can land on it, AND the sum of your eyes + the opponents eyes are 6, 7 or 8.

  You cannot strike a dice that is in it's own start or goal area.

  The player that strikes an opponents dice, may determine where in the start area the dice is to be placed.

  The GOAL

  The goal is to be the first to get all your dice from one corner to the opposite corner

  If you are not equally good players, then the best may play with more dice.

  IACTA:
  The new dice game.





  IACTA på Dansk.
  IACTA
  Det nye terning spil. for 2 deltagere, fra 8 år.

  Mange spil bygger på historiske eller indviklede regler.
 • IACTA er ikke som disse spil.
 • IACTA er enkelt og dog avanceret.
 • Spillet tillader dygtige spillere at spille imod mindre dygtige.
  Prøv SELV at kaste terningerne, og oplev et facinerende spil, hvor en kombination af held og strategi vil føre dig til sejren.
 • Terninger har igennem årtusinder vel nok været et af de mest kendte spille redskaber. I næsten alle spil benyttes terningerne imidlertid kun til at finde et tilfældigt tal som kan benyttes i spillet, eller til at afgøre vigtige spørgsmål.

  Historien fortæller at kejser Julius Caesar, da han skulle til at krydse floden Rubicon med sin hær på vej imod Rom, udtalte "Terningerne er kastet"

  Beslutningen er taget.!

  For en hær leder var det forbudt at krydse denne flod med hæren, så dette øjeblik blev starten på en borgerkrig.

  Julius sagde det selvfølgelig på Latin, "ALEA IACTA EST"
  (som direkte oversat betyder "Kastet terningen er")

  I IACTA derimod, er terningerne selve kernen i spillet. Terningerne bruges både til at finde det næste slag og som brikker i spillet

  IACTAbrædtet er på 10 x 10 felter, hver spiller har 6 terninger, og der er 2 terninger til slaget.
  Hvis man ikke er lige dygtige, så kan den bedste spille med flere terninger end den anden.

  The board.

  OPSTILLING

  Terningerne placeres i to af brædtets hjørner, der spilles med 2 x 6 terninger. 6 røde og 6 gule. de røde placeres på de nederste røde felter, mens de gule terninger placeres på de nederste gule felter.
  De lysere felter er sikkerhedsgrænsen, terninger på disse felter kan ikke slås væk.

  SLAGET

  Slå nu de to blå terninger samtidigt, og vælg den ene til at vise hvor langt der skal rykkes, mens den anden viser hvor mange øjne der skal vises når terningen sættes på pladsen.

  Man rykker de viste øjne i enhver retning (Ikke diagonalt), der må skiftes retning en gang. Slås der f.eks. 4 og 2 (og vi vælger at trække 4) må vi trække, til et af felterne med X, og placere terningen med 2 øjne opad.

  The board.

  Ved flytning af terningen tæller alle felterne, også hvis der står en anden terning på feltet, blot SKAL landingsfeltet skal være frit, Eller kunne slås.

  Man må godt opgive et slag, hvis man ikke ønsker at rykke

  Der skal ALTID flyttes nøjagtig det antal øjne der vises på terningerne, også ved flytning til målfelterne.

  AT SLÅ

  Du slår modstanderens terning hjem, hvis du lander på den, og summen af dine øjne + modstanderens øjne bliver 6, 7 eller 8.

  Man kan ikke slå brikker hjem hvis den befinder sig i sit eget start eller mål område.

  Den der slår en modstanders brik hjem, må bestemme hvor på modstanderens start område den skal sættes.

  MÅLET

  Målet er at blive den første der flytter alle sine terninger fra et hjørne til det modsatte hjørne.

  Hvis man ikke er lige dygtige, så kan den bedste spille med flere terninger end den anden.

  IACTA:
  Det nye terning spil.